نمایندگی رسمی اپل

ما برای کمک اینجا هستیم. تعمیرات تایید شده توسط اپل توسط کارشناسان قابل اعتماد انجام می شود که از قطعات اصلی اپل استفاده می کنند. فقط تعمیرات تایید شده توسط اپل پشتیبانی می شود. هر گزینه ای را که انتخاب کنید، محصول خود را دقیقاً همانطور که باید به کار خود بازگردانید.